Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tuhošť

hradiště
ikona-mapa--mini.jpg

Hradiště je více známo podle blízké osady Smolov a je spojováno s historickým hradištěm nazývaným v písemných pramenech Tuhošť. Rozkládá se na plochém návrší s názvem „Na Kopci“ u obce Smolov. 

Jde o oválné návrší se širokým sedlem oddělujícím ho na východě od okolní krajiny, na západě až severu je dnes obklopenou vodní hladinou rybníka. Nejbližším zdrojem vody byl v době existence hradiště Smolovský potok tekoucí pod návrším. Na severu a západě jsou svahy značně strmé. Na severovýchodní straně je v malém lesíku dodnes mohutný převažující val. Jeho jižní úsek ležící na obdělávaném poli je z velké části rozorán. Vně přepažujícího valu probíhal podle sníženiny široké 16 metrů a hluboké 0,7 metru pravděpodobně vnější příkop, který je dnes již zanesen. Val je u paty rovněž široký cca 16 metrů, jeho vnitřní převýšení dosahuje 2 metry a z vnější strany je s využitím terénu vysoký až 6 metrů. Na severní straně obvodu je vnitřní převýšení menší a na západě se val jeví jako ostrá hrana vrcholové plošiny. Vnější převýšení je ale značné, většinou se pohybuje kolem 5 metrů a v místě skalní stěny dosahuje výšky až 7 metrů. Dále směrem k jihu není převýšení tak velké. V tomto jižním úseku západního obvodu předpokládáme podle nepřirozeného zvlnění průběhu valu a dalších reliktů bránu. Z vnitřní strany jakoby val ani nebyl přerušen, neboť vlastní vstup brány je zaplněn terénní vlnou, kterou pokládám za druhotně vzniklou na okraji pole v důsledku jeho dlouhodobého obdělávání. Naopak z vnější strany je dobře vidět vyhnutí severního křídla brány, zatímco jižní se mírně zatáčí dovnitř. Jde tedy o klasickou ulicovou bránu. Na severu a západě probíhá pod opevněním ještě jeden terasový stupeň široký 10 – 15 metrů, který zřejmě nesouvisí s hradištěm. Na jižní straně je val zcela rozorán, patrné je pouze nevýrazné zvlnění. Jednodílné hradiště má vejčitý tvar s delší osou 220 metrů ve směru sever – jih a největší šířkou 100 metrů. Celková plocha hradiště je 1,83 ha, délka obvodu hradiště je 562 metrů, dochované zbytky opevnění dosahují délky 480 metrů. Na základě nálezů můžeme soudit, že hradiště vzniklo během druhé poloviny 10. století a že v průběhu 11. století vyhořelo a pravděpodobně zaniklo během 12. století.


Zdroj :  

  • Pravěká a raně středověká hradiště v Západních Čechách. Milan Metlička.